Marianne i Sunne socialliberal landsbygdspolitiker från Sunne

VÄLKOMMEN till min blogg!


Jag heter Marianne Åhman och är nu åter tillbaka i kommun och landstingspolitiken efter några fantastiska månader i Riksdagen.

Här kan ni följa min politiska vardag i kommun,landsting och även som ersättare i regionfullmäktige i Värmland.Jag hade "siktet mot riksdagen" och har det nu också i fortsättningen om tillfälle ges.Detta halvår har verkligen inspirerat mig och lärt mig mycket om det demokratiska arbetet i vårt land. Folkpartiet har 24 otroligt ambitiösa och kunniga riksdagsledamöter som arbetar för liberalismen och social liberalismen varje dag Vi ska stötta och ta vara på deras kunskap ute i landet .Läs mera på min personliga sida ,även vad jag "sagt och gjort " och vilka motioner jag skrivit under min tid i Riksdagen finns där.http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Varmlands-lan/Styrelsen/Personliga-sidor/Marianne-Ahman/
onsdagen den 22:e januari 2014

Siktet inställt på kommunvalet i Sunne och Riksdagsvalet i Värmland!

Lördagen den 18 januari höll Folkpartiet Värmland sin nomineringsstämma till Riksdagen i Karlstad.Ett 60-tal ombud närvarade ,vilket var mycket roligt att ett så stort intresse fanns för att tillbringa en lördag i möteslokal men det var ett viktigt länsmöte förstås.
Nominerings kommitten hade föreslagit en fullt ut "varvad lista" vilket aldrig har hänt förut. Det är en rekommendation från vårt Landsmöte.
 Vår riksdagsledamot Nina Larsson toppade listan och fortsätter att vara vårt första namn .Hon vann också provvalet  och fick där  85% av rösterna ,som ni kunde läsa i media. I provvalet kom jag tvåa med  60% av rösterna  . Nominerings kommitten frångick nu provvalesresultatet och föreslog i stället en fullt ut "varvad lista" där då Gösta Frödin (länsförbundets ordförande ) från Arvika  blev två , jag trea och fyra  Michael Helmersson Filipstad(ordförande i länsförbundets au.) Under mötet var det lång diskussion kring förslaget om " varvad lista "eller ej och efter knapp majoritet  vann nominerings kommittens förslag.
För mig startade valrörelsen i lördags!
Jag kommer nu att arbeta hårt för att vinna tillbaka  min andra placering utifrån provvalet och jag kommer att jobba  hårt i valrörelsen för att Folkpartiet ska få minst ett fast mandat till Riksdagen 2014.
 Under min tid som vikarierande riksdagsledamot 2011 fick jag påbörja ett arbete som jag förstås vill att du kryssar mig tillbaka till .
Jag fick delta i Trafikutskottets arbete och  engagera mig i den viktiga kollektivtrafiken i Sverige och lyfta vikten av  bl.a förbättrad järnväg Stockholm-Oslo. Vikten av snabbt bredband i hela Sverige och då  även i glest befolkade områden, våra "vita fläckar" som ska bort.
Jag  fick delta i interpellationsdebatt kring möjligheterna till närproducerad mat i våra kommuner. Jag lyfte frågan om jobb och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning i en skriftlig fråga till arbetsmarknadsministern bl.a
I valrörelsen 2014 kommer jag att arbeta för:
Skola,vård och omsorg  det är för mig kärnverksamheter som måste värnas inom den skattefinansierade  offentliga sektorn.Det  har varit  heta valfrågor  i många val och jag tänker fortsätta att prioritera dessa både i Sunnes kommunpolitik som till Riksdagen.

 Att lyckas i Skolan är en otrolig viktig fråga för att våra barn och ungdomar för att  få möjlighet att leva ett självständigt liv utifrån sina  förutsättningar. Godkända betyg från grundskolan är en grundförutsättning för   att kunna få ett arbete och en egen lön att leva på.
 I Sunne kommun måste vi  höja våra lärares status både vad gäller arbetsmiljö som lön!
Vi måste anpassa lokalytor efter elevantalet. Nu kan vi också  äntligen utlova en barnomsorgsgaranti efter att nya Hasselbols förskola blir inflyttningsklar med sina 5 avdelningar i kommunens första "passivhus".
 Inom vård området där kommer jag även i forsättningen att lyfta äldrevården. Jag har arbetat med sociala  och äldre frågor under stora delar av mitt  politiska liv och  jag brinner för dessa frågor som alltid  måste lyftas fram för att annars lätt kommer i skymundan .
De äldres rätt till ett bra liv hela livet. Rätten till god  omvårdnad , sjukvård och rätten att åldras i trygghet i vår kommun !
Omsorgen,då tänker jag på handikappomsorgen där tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har varit en fråga som jag kämpat för under många år men Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning(Agenda 50) innehåller många flera områden och jag kommer att lyfta jobb och sysselsättning ännu mera för denna grupp,.vilket är vägen till ett självständigt liv.
Min politik bygger på den liberala ideologins grund  -Att varje individ ska kunna växa utifrån sina förutsättningar  och kunna leva ett liv i frihet från förtryck och diskriminering .
Jag vill bidra till att vårt Sunne och Värmland ska  växa ,utvecklas och vara tillgängligt för alla!

lördagen den 4:e januari 2014

Välkommen (val) Året 2014!

Välkommen 2014 ,jag har väntat och längtat till detta år och till att  återigen få  aktivt jobba för Folkpartiet i valrörelsen 2014. Denna gång ska jag fokusera på kommunpolitiken i Sunne och på Riksdagspolitiken och  naturligtvis lyfta lokala frågor till viktiga riksfrågor och plocka ned riksfrågor och se deras betydelse för att Värmland ska växa.
 Att skapa en skola där våra barn får en bra start i livet utifrån sina egna förutsättningar och som ger våra ungdomar  i Sunne,Värmland och Sverige en bra grund att stå på för att kunna få ett arbete och en egen lön att leva på.
Att skapa ett företagsklimat som  säger- Ja, till kreativitet, att människor får  lyckas och att inte vårt samhälle och det offentliga  sätter "käppar i hjulet" för detta ,utan i stället underlättar  för företagare.
Att ha fungerande kommunikationer i hela vårt avlånga land . Detta borde vara en självklarhet men när vi ser hur de starka stråken utvecklas mot våra storstadsregioner så vet vi, att vi som bor och lever  utanför dessa måste göra våra röster hörda för attt vägar, järnvägar flyg och inte minst bredband även i fortsättningen ska fungera. I Riksdagen finns många ledamöter från våra större städer som ser det som en självklarhet att vi ska utveckla storstadsregionerna .Men efter att jag nu fått "provat på" att vara Riksdagsledamot   vet jag att när jag gjorde min röst hörd för vikten av goda kommunikationer Stockholm -Oslo.eller att EU:s sammanhållningspolitik behövs för utvecklingen av glest befolkade områden i Sverige så fanns det många andra Riksdags ledamöter som också bor i avfolkningsbygder som förstår,håller med och hjälper till att lyfta dessa viktiga frågor för landsbygdens bästa.

Jag vill arbete för att människor ska kunna leva i frihet utan att diskrimineras  vare sigför - kön,ålder, funktionshinder.religion eller trosuppfattningetnicitet(att man tillhör en grupp av personer som har samma hudfärg,nationella eller etniska ursprung) sexuell läggning  eller  könsöverskridande identitet eller uttryck( att någon identifierar sig inte som kvinna eller man )Det krävs ett enträget arbete varje dag för att skapa detta och det krävs att många gånger fundera över sina egna värderingar och förhållningssätt  Jag tycker dessa ord av William Allen White,en amerikans tidningsman (1868-1944) säger mycket:

"Frihet är det enda ting som man inte kan äga,om man inte är villig att ge den till andra"

Att få forsätta att vara  Kommun och Riksdagspolitiker för Folkpartiet är min högsta önskan inför supervalåret 2014 !.Att få vara en röst för det Liberala partiet som sätter människan i centrum och där den enskilda människan och hans/hennes frihet är målet för vårt arbete.

söndagen den 1:e december 2013

Första Advent !

Plötsligt blev det första advent ,denna höst har gått så fort. Naturligtvis har det  fina vädret bidragit till detta , solen skiner och det är varma fina dagar ,idag är temperaturen + 5 grader.
Advent står för väntans tider och vi i politiken går också i väntans tider , det nu är provval och nomineringstider.
I Värmland var provvalet till Riksdagen slut förra veckan och en första rapport  i tidningen säger attNina Larsson har fått mest röster och därefter kom mitt namn.  Siffrorna blir offentliga  nästa vecka men redan nu vill jag skicka ett VARMT tack till alla sm röstat på mig i provvalet. Jag ser fram emot en ny mandatperiod i kommunen och förhoppningsvis som ersättare till Riksdagen.
Förra veckan hade N:a landstingsvalkretsen nomineringsmöte till Landstinget där jag nu är ordinarie ledamot,jag har avsagt mig att stå på listan till nästa mandatperiod och är mycket lättad över detta beslut. Ännu bättre kändes det efter nomineringsmötet när jag vet att jag får efterträdare som brinner för N:a Värmlands landstingsfrågor Inger Laren blev toppnamn från Björbysäter ca 4 mil norr om Torsby och Barbro Dolling från Sunne distriktssköterska som nu jobbar som enhetschef för personliga assistenter inom LSS . Två duktiga kvinnor som kan och vågar säga sin mening i politiska frågor LYCKA TILL!
Nu väntar lussekatts bak och igår var det ljusstöpning så det blir jul igen  !

onsdagen den 27:e november 2013

Landstingsfullmäktige

hej
Nu kommer jag hem efter två dagar med Landstingsfullmäktige i Värmland.  Vi har fastslagit en revideradlandstingsplan och budget för 2014 och flerårsplan för 2015-17.
Igår fick vi en återblick över de 150 åren som Landstinget funnits i Värmland. Staffan Svanqvist och Anders Ajaxson presenterade sin krönika  som nu kommer ut 12december. En mycket intressant tillbaka blick och jag ser fram emot boken som inte bara har intressant historik utan också fina bilder.
Idag hade vi förhandlingar och skulle fastställa reviderad  budget  för 2014. Till min stora förvåning byggde oppositionens reservation (s-v)  på att ett regeringsskifte har skett och att man därigenom har mera medel att fördela.Dessutom byggde förslaget på att s+v gör en gemensam budget på riksplanet om olyckan vore framme och det blev maktskifte efter valet,jag tror inte att regeringsbildingen sker på grundval av oppositionen i Landstinget i Värmland. Nej, denna reservation var inte ens seriös skulle jag vilja säga. Värmlandssamverkans budget ligger fast och bygger på att vi tillför 75 Mkr i budgetram för att klara hem de krav som finns.Nettokostnadsutvecklingen inom Hälso och sjukvården är låg och vi fortsätter vårt arbete med kostnadsreduceringar och LEAN arbetet för att göra vården än mera effektiv, tillgänglig och patientsäker.
I budgetförslaget ingår nu även en ambulandshelikopter i sjukvården i Värmland och en patientesäker ambulanssjukvård i HELA länet.Jag påminde fullmäktige om att sträckan Långflon-Karlstad ärungefär  lika lång som Karlstad -Göteborg ca 24 mil. HELA Värmland ska växa och leva och då behöver vi dessa satsningar med ambulanshelikopteroch en säker snabb ambubulanssjukvård,som kan göra insatser på plats i hemmet direkt.Vi ska även i fortsättningen ha 3akutsjukhus och ett stort antal vårdcentraler med både privat och offentlig drift, .Det som inte finns utrymme till i denna budget är högre löner för våra duktiga anställda ,där harvi en utmaning att skapa budgetutrymme till denna nödvändiga utgift för att vi ska få behålla vår duktiga personal .Vården skriker efter sjuksköterskor och specialistutbildade sköterskor. Detta måste vi förändra !
Folkpartiets  landstingsråd Gerth Olsson lyfte också fram ansvaret för övriga verksamheter som Landstinget har bl .a kollektivtrafiken som kräver utökadebudget för attvi ska  kunna upprätthålla en bra kollektivtrafik i hela länet. Här har vi också en utmaning som måste lösas för att hela Värmland ska växa och företag komma hit som par arbetstillfällen.Det som är grunden för ökade skatteinkomster och bättre underlag för offentligt finansierad vård,skola och omsorg!
Vi fick också höra om Landstingets första pris på Kvalitetsmässan i Göteborg  genom ABBA projektet Läs mera är nedan:
http://www.liv.se/Artiklar-och-reportage/Landstinget-i-Varmland-stod-for-Sveriges-basta-utvecklingsprojekt-i-offentlig-sektor/

tisdagen den 12:e november 2013

Landsmötet väntar!

Ja, nu laddar vi för ett spännande Landsmöte för Folkpartiet i Västerås i fyra dagar med början på torsdag.VI ska anta ettnytt partiprogram för Sveriges liberala parti Folkpartiet!
 Den första meningen är fortfarande den viktigaste :
"Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt.Målet är hennes frihet och livschanser "
Vårt  nya program är i en stark SOCIALLIBERAL anda !

Vi är sju ombud från Värmland vilket är oerhört roligt,en riktig värmlandsbänk.
Jag har själv inte skrivit någon motion men jag är med motionär i tre motioner. Två av dessa är skrivna av Gösta Frödin " Underlätta byggandet i mindre städer och på landsbygden" samt motion kring"Bredbandsutbyggnad på landsbygden behöver statligt stöd " Jag har också varit medmotionär till Inger Larsens motion om "Tydligare vargförvaltning" där motionens intentioner är fram för allt att bättre statligt stöd ska finnas för stängsel och förebyggande skyddsåtgärder i alla områden med fasta vargrevir och får och  boskapsskötsel .
Jag kommer också att lyfta frågan om Folkpartiets skyldighet att se till att intentionerna i Lagen om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS) efterlevs. Den senaste tidens reportage i TV kring hur kommunerna anlitar juridiska experter för att kunna sänka timmarna för " grundläggande behov" hos brukaren/kunden har gjort mig bestört. Folkpartiet har sjösatt denna reform 1994 genom Bengt Westerberg . Folkpartiet  är ofta det enda partiet som tar strid för att lagen ska efterlevvas och brukarens rättigheter till stöd och service för att kunna leva ett likvärdigt liv som alla andra uppfylls så långt det är möjligt.
Äntligen finns också följande mening i vårt partiprogram : Sverige ska vara ett tillgängligt land och Bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering !

Partiprogrammet innehåller också förslaget på en statligt övertagande av skolan och skolstart från 6 år .Vikten av tidiga insatser för barn med särskilda behov lyfts också fram.

Naturligtvis kommer jag också att värna EU:strukturfonder som betyder mycket för företagande ,innovation infrastruktur och utveckling av våra glest befolkade områden i Sverige. Även Sverige tillhör EU:s sammanhållningspolitik då måste vi naturligtvis också ta hem pengarna.

Jag kommer också  att säga JA till en extra öronmärkt månad för varje förälder i föräldraförsäkringen .Jag har inte varit mogen för detta förut och tyckt att det är lite oliberalt,att styra över människors vardag  .Men jag förstår att papporna inte ens 2013 kommer att ha kraft att ta ut mera föräldraledighet om vi inte hjälper till genom lagar.
Jag kommer att berätta vidare för er efter dessa spännande dagar!

måndagen den 4:e november 2013

Frihet i globaliseringens tid !

Hej!
Nu är det bråda dagar .Förutom att vara tandhygienist och mamma  är jag också politiker som är inne i den hektiska provvalstiden och fram för allt så står ett Landsmöte för Folkpartiet  "för dörren" .Vi jobbar också i kommunen på vårt kommunala handlingsprogram.  Skola, äldrevård, företagande och landsbygdsservice ska bli våra huvuområden.
När dett gäller min fritid, så går den åt till förberedelser för Landsmötet.Jag anser att vårt nya programförslag är mycket bra.Det är i  socialliberal anda och under avsnittet LIBERALISMEN finner jag den mening som gjorde att jag blev Folkpartist för 35 år sedan:
Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt.Målet är hennes frihet och livschanser
Diskussionen återkommer om det ska stå "männisans frihet och livschanser " men partistyrelsen har återigen kommit fram till att det språkligt är bäst med hennes,det får innefatta både män och kvinnor det kanske står "hens " i nästa partiprogram .
Forstättningen lyder i nya förslaget
"Varje människa är unik och ska oavsett bakgrund,begåvning eller styrka få möjligheter att utvecklas.
Männisan är utrustad med förnuft ,känsla ,samvete och ansvar.Vi har alla rätt till liv, frihet och sökande efter lycka.Samtidigt har vi anvar för att dessa rättigheter tillommer var och en. Liberal individualism är därför oförenlig med egoism". slut citat 
Detta är grunden i socialliberalismen och jag känner att jag är stolt över  att jag har jobbat i ca 35 år för att förändra  vår vardag i denna riktining. Jag hoppas så ,att jag får fortsätta och ha väljarnas förtroende så att jag får jobba  vidare i Folkpartiet även på Riksdagsnivå efter nästa val.